Tjänstemän.1 – Konsulten


Detta är ett första delresonemang i en blivande text om tjänstemän i offentlig förvaltning, speglade genom skönlitteratur. Se föregående inlägg i kategoriarkivet ”Tjänstemän”. Texten kommer att modifieras, och byggas på. Kommentarer och inspel välkomnas!

<img class=" alignright" src="http://www.ingenjorshistoria.se/sites/www.ingenjorshistoria.se/files/styles/large/public/pictures/tam/generell/TAM-Arkiv_186_K1_acc_nr_1986-110_Tj%C3%A4nsteman_bild_saknar_uppgifter.jpg?itok=W1colmm2

Tjänsteman. Lägg sen till i offentliga organisationer. Tankarna går till tegelröda byggnader där tjänstemän – som mycket väl kan vara kvinnorsitter i rum efter rum längs långa, kommunalgråa korridorer, rum fyllda med pärmar, med högar av bruna internpostkuvert och ärendemappar på skrivborden. Tjänstemän som följer lagar, fattar beslut och utför myndighetsuppgifter. Är en kugge i ett maskineri som lojalt administrerar och genomför politiskt fattade beslut. Tråkiga, byråkratiska arbetsuppgifter. Föga fashionabelt. Och föga påfrestande för den enskilde tjänstemannen.

Men är det så här verkligheten nuförtiden ser ut för tjänstemän i kommunala förvaltningar? Förmodligen har de flesta anpassat sig till olika slags organisatoriska moden. Kanske som i Täby där kommunhuset, byggt på 1960-talet, med sina cellkontor kommer att rivas. Och kommunaltjänstemännen, som arbetar med alltifrån äldrevård och hemtjänst till kommunal samhällsplanering, flyttar in i ett nybyggt, modernt kommunhus. Med öppna kontorsytor, utan egna skrivbord, utan fast telefoni och utan eget rum. Ett kommunalkontor där alla medarbetare, för så kallas ju offentliganställda tjänstemän nuförtiden, förses med mobiltelefoner och bärbara datorer. De blir ett slags arbetsplatsnomader.

Också den kommunala verksamheten förändras. Idag handlar det alltmer om att ge service till kommunens olika intressenter, enskilda individer såväl som näringsliv. Myndighetsfunktionen, att med ett demokratiskt förankrat mandat som grund tillämpa lagar och handlägga ärenden på ett rättssäkert sätt för att tillgodose gemensamma intressen tycks alltmer omodernt. Sådant språkbruk andas 1970-talets rekordår, och klingar illa med dagens flexibla, kundanpassade förvaltningar.

På samma sätt som att kommunalhus tycks på väg att bli omoderna, är det inte heller så att kommunal verksamhet bedrivs med fast anställda tjänstemän. Det är ju vissa uppgifter och funktioner kommunen ansvarar för, och hur arbetet organiseras och bedrivs har utvecklats och ”flexibiliserats”. Fast anställd personal är ju en belastning för en organisation, ett långsiktigt åtagande som skapar trögheter. Allt mer vanligt är därför att anställda medarbetare ersätts med inhyrd personal som engageras på korta kontrakt för specifika uppdrag.

Tillfälligt inhyrd personal låter varken spännande eller kvalificerat. Kanske associerar någon till hur det var förr i världen när hamnarbetare, för att ge ett exempel, varje morgon gick till hamnkontoret för att om möjligt få ett påhugg? Kanske är exemplet extremt, men det illustrerar den maktobalans som alltid finns mellan organisationen och den enskilde medarbetaren. Organisationen är den starkare parten, individen är alltid mer beroende av en organisation än vad organisationen är beroende av en enskild individ. Detta är, som Max Weber noterade redan i slutet av 1800-talet, den fundamentala poängen med den moderna, byråkratiska organisationen: individer är utbytbara.

I takt med att kommuner allt mer kommit att uppfattas som serviceproducenter har det också blivit vanligt att outsourca kommunala verksamheter. Man skiljer på ”beställare” – politiker och kommunens högsta tjänstemän som förväntas se till övergripande, gemensamma intressen – och ”utförare”, det vill säga de som utför själva jobbet. Poängen är att ”utförarna” inte nödvändigtvis behöver vara varken tjänstemän eller anställda i den kommunala organisationen. I stället är det personal som på uppdrag, och mot faktura, utför arbetsuppgifter som tidigare tillsvidareanställda kommunaltjänstemän utförde.

Att outsourca verksamheter är inte bara modernt. Det är också ett sätt att tillvarata specialiseringsfördelar utan att samtidigt behöva bygga upp organisatorisk kapacitet och kompetens för produktionsuppgifter. I takt med att kommuner alltmer kommit att betraktas som beställare av samhällstjänster, har också den personal som utför verksamheten inte längre någon självklar kommunal anställning. De har blivit utförare eller uppdragstagare. Självklart kallas de då inte heller längre för tjänstemän; de har ju ingen tjänst utan möjligen en anställning i en annan organisation. Nästan alltid ett privat företag.

De tillfälligt engagerade som utför uppgifter och samhällsfunktioner en kommun ansvarar för, har därför blivit konsulter. Också det ett begrepp som signalerar modernitet på ett annat sätt än säg, kommunal handläggare. Att det är samma uppgifter som utförs behöver man ju inte lyfta fram. Konsulter är ju också, som experter och rådgivare, inte de som fattar de formella kommunala besluten. På det sättet skapas en distans mellan beställaren och uppdragstagaren. Konsulten saknar ju en formell position och permanent plats i den organisation som ger uppdraget. Kanske är man också beroende av goda relationer för kommande uppdrag? Det innebär att man har en svagare position gentemot den kommunala organisationens ledning.

Att lägga ut kommunala verksamheter på entreprenad och bedriva verksamheten genom inköp av konsulttjänster i stället för genom tillsvidareanställda tjänstemän har sina poänger. Det ger flexibilitet. Konkurrens om uppdrag kan också skapa dynamik och ge effektivitetsvinster. Också inom kommunal tjänsteproduktion som till exempel hemtjänst, barnomsorg eller kollektivtransporter där verksamheterna relativt standardiserade och det är fråga om en kontinuerlig produktion som är möjlig att mäta, och följa upp.

DSC_0599Men vad händer när kommunal myndighetsutövning läggs ut på entreprenad? Vilka komplikationer och dilemman kan uppstå för en inhyrd konsult, men också för den kommunala organisationen och personerna i toppen av dem när myndighetsutövning – eller mer precist underlaget för sådana beslut – läggs ut på entreprenad? Hur påverkas balansen mellan olika intressen och de avvägningar som ska göras? Blir det till exempel svårare att värna om de allmänintressen lagstiftning anger, i relation till de särintressen olika makthavare kan tänkas har? Vad händer med den transparens som förväntas känneteckna offentliga och demokratiskt förankrade beslutsprocesser? Hur påverkar det handläggarnas – förlåt: konsulternas – integritet?

Det här är exempel på frågeställningar som Stewe Claeson spinner en berättelse kring i boken Komma nära (Norstedts 2014). Skildringen är inte förankrad i något slags konkret och identifierbar empiri, även om den antyder ett sammanhang: en kommun på västkusten, ett vilohem i Småland, ett kommunalråd, en byggmästare, en konsultbyrå. Berättelsens fiktiva form gör att författaren kan lägga örat mot samtiden, lyssna av och levandegöra och men också problematisera olika förhållanden. Också inom kommunal förvaltning, också rörande offentliga tjänstemän. Stewe Claesons text blir på det sättet ett slags ”spaning” mot samtiden, och det är vissa skikt i denna ”spaning” som jag ska gå i närkamp med i resten av denna essä.

 

Annons

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: